Sakstyper

Vi arbeider for rett og rettferdighet for deg som klient innen svært varierte saksområder. Under følger noen av de saksområdene vi arbeider mye med. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om du trenger bistand eller er i tvil om juridiske problemstillinger. 

Andre kontrakter – inngåelse av kontrakt/ avtale.

Bistand ved uenighet etter oppfyllelse av kontrakt

Vårt kontor har lang erfaring både i opprettelse av kontrakter og bistand når det har oppstått konflikt av ulik form.

Ved inngåelse av kontrakt søker vi å forebygge at det skal oppstå konflikt. Dette er likevel ikke alltid mulig å unngå. Ved tegning av kontrakt, har vi en grundig gjennomgang hvor alle forhold gjennomgås. Dette kan spare deg både for konflikter og unødig bruk av penger når tvist er oppstått.

Arveoppgjør / Testamente
Arveoppgjør er kime til konflikt i svært mange familier. Med å opprette testament kan du forsøke å forebygge en del av disse konfliktene blant dine etterlatte. I opprettelsen av testament er det viktig at arvelovens krav til testamentet er oppfylt for at testamentet skal være gyldig.

Vi har lang erfaring i å sette opp testamenter og veileder deg også i forhold til pliktarv etc.

Barnefordeling / foreldretvister
Det er ofte barn involvert i samlivsbrudd. Som regel er spørsmål knyttet til hvem som skal ha den daglige omsorgen og hvilken samværsordning det skal være, noe det kan være vanskelig å komme til enighet om. Vårt overordnede mål er barnas beste. Som regel vil dette være mest mulig samlet foreldrekontakt. Vi bistår for å finne en best mulig løsning for deg og barna på lavest mulig konfliktnivå.

Vi har lang erfaring i å sette opp testamenter og veileder deg også i forhold til pliktarv etc.

Barnevernssaker

Når et barn ikke har tilstrekkelige omsorgsvilkår i hjemmet, har barnevernet en plikt til å hjelpe familien. Dette skal gjøres først i form av hjelpetiltak og kun dersom det er absolutt nødvendig, skal barnevernet begjære omsorgsovertakelse av barnet. Det har vært et økende mediafokus på barnevernets saksbehandling og håndtering. Vår erfaring er at barnevernet gjør mye bra, men at det også blir gjort uopprettelige feil i barnevernet. Vi har lang erfaring i barnevernssaker og vi bistår i alle typer saker etter barnevernloven.

Bistand i gjeldssaker

Forskjellige omstendigheter kan medføre at man på et tidspunkt kommer i et økonomisk uføre. Da er det viktig å ha oversikt over sine rettigheter, muligheter for refinansiering og forhandling med kreditorer. Vi bistår med gjeldsoversikt, forhandling og veiledning om refinansiering.

Bistandsoppdrag / bistandsadvokat

Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling, kan du ha rett på en bistandsadvokat dekket av det offentlige. Vi bistår blant annet med anmeldelse, avhør, innsyn i politidokumenter, klage på eventuell henleggelse av forholdet, erstatningskrav mot gjerningsmannen, søknad om erstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning, rettssak og øvrig ivaretakelse av dine rettigheter og interesser i prosessen.

Ektepakt

Det er en kjensgjerning at skilsmissestatistikken er høy. Det er som regel det siste man tenker på ved inngåelse av ekteskap, hva som skal skje ved fordeling av formue ved oppløsning av ekteskapet. Det er en kommentar vi hører til dagen, at dette skulle vi ha gjort noe med for lenge siden. Å inngå en avtale før eller under ekteskapet om eierforhold osv, er både fornuftig og besparende. Dette gjør det lettere å dempe konflikter når skilsmissen er et faktum.

Entreprise

Entreprise er komplisert der alt skal klaffe med en rekke ulike leverandører for å gjennomføre prosjekter innen bygg og anlegg. Svikt i ett ledd kan sette hele prosjekter i fare, og da er det viktig å være dekket av gode avtaler og løpende tilgang på juridisk veiledning.

Forsvarer

Er du siktet i en sak, kan du på et hvert trinn la deg bistå av en forsvarer. For noen handlinger har du krav på forsvarer dekket av det offentlige. Vi bistår med informasjon om dine rettigheter, i avhør, ivaretakelse av dine rettigheter både under etterforskning og dersom saken skal behandles av domstolene.

Kjøpsloven

Kjøp og salg kan være gjenstand for konflikt. Har du fått det du har betalt for? Var det mangler ved det du kjøpte? Har du som selger fått mulighet til å rette en mangel før heving av kjøp? Har du vært informert om angrefrister etc? Har selskapet ditt rutiner og formularer på plass? Vi bistår både kjøpere og selgere av varer og tjenester.

Samboerkontrakter

For samboere er det flere forhold som ikke reguleres ved lov, slik som ekteskapsloven regulerer forhold i ekteskap. Manglende regelverk kan gjøre fordelingen av eiendeler vanskelig, om man ikke har inngått en avtale som regulerer dette. En samboerkontrakt er en slik avtale og vi bistår gjerne med opprettelse av dette.

Samlivsbrudd og økonomiske oppgjør

Et samlivsbrudd kan være vondt og sårt med svært mye følelser i sving i begge leire. Der kan være både barn, hus, bil og andre eiendeler som skal fordeles. Vi bistår med slike oppgjør og arbeider hele tiden for saklighet og rettferdighet.

Skifte – både arv og felleseieskifte

Det er svært ofte fornuftig å bruke advokat til skiftesaker – enten det gjelder arveoppgjør eller felleseieskifte. En tredjepart – uten de sterke følelsesmessige mekanismer som oppstår ved dødsfall og arveoppgjør – kan gi en rettferdig og sikker fordeling. 

Tvister etter kjøp og salg av fast eiendom

I Norge er vi i en særstilling der svært mange eier sin egen bolig. Boligen er den største investeringen gjennom livet for de fleste av oss. Da kan det bli vanskelig – og dyrt dersom det oppstår konflikt i etterkant av et kjøp/salg. Vi opplever at mange oppdager feil og mangler ved boligen som de har kjøpt og at selger har tegnet eierskifteforsikring. I så fall må man forholde seg til det aktuelle forsikringsselskapet. Dette kan være både vanskelig og komplisert og det er ofte hensiktsmessig med juridisk bistand. I tillegg bistår vi selgere av eiendom som ikke har tegnet eierskifteforsikring. Vårt kontor har lang erfaring med tvister etter avhendingsloven.

Tvungent psykisk helsevern

Det er strenge regler for bruk av tvang i helsesektoren. Lov om tvungent psykisk helsevern åpner for at mennesker kan bli tvangsinnlagt på sykehus, tvangsmedisinert, skjermet fra andre og fratatt eiendeler som f.eks mobiltelefoner. Kontrollkommisjonen skal føre kontroll med tvangsvedtak og klagebehandling for å vurdere om vilkårene for slike tvangsinngrep er oppfylt. Vi bistår i klagesaker for Kontrollkommisjonen og stevning til retten.

Utlendingssaker

Regelverket i utlendingssaker er stort og komplisert. Man skal forholde seg til både lover og forskrifter som det kan være vanskelig å forstå. Vi bistår både i forbindelse med søknader og klager, herunder blant annet familiegjenforening, asyl, saker om statsborgerskap og permanent opphold.

Advokatfirmaet Raftevoll er et advokatkontor som holder til i Åsane i Bergen. Vi tar på oss de fleste sakstyper, er løsningsorienterte, har et sterkt fokus på prosessøkonomi og å oppnå rettferdighet for deg som klient.

Advokatfirmaet Raftevoll AS
Heiane 2 B
5131 Nyborg

Telefon: 411 41 243
Faks: 55 61 09 10
E-post: advokat@raftevoll.no